home / over ons / beleid

beleid

Conflicterende situaties

 

Heeft u een conflicterende situatie? Of wilt u meer informatie voor als er iets speelt?

Download hier het document voor conflicterende situaties:

conflicterende situaties.pdf

Klachtenbeleid

 

Assicuro Assuradeuren doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u ondanks onze inspanning om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indien. Op deze pagina vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

 

1. Definities

1.1. Klacht: Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) klant over de activiteiten van Assicuro Assuradeuren.

1.2. Klant: Elke afnemer van een dienst van Assicuro Assuradeuren.

 

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht via dit webformulier of schriftelijk indienen bij Assicuro Assuradeuren.
Het adres voor een schriftelijke klacht kunt u terugvinden onder punt 7. Adressen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij u de volgende zaken op te nemen in uw brief:

  • uw naam
  • adres en woonplaats
  • een eventueel referentienummer en/of polisnummer van Assicuro Assuradeuren
  • de datum waarop u uw brief verstuurt
  • een beschrijving van uw klacht
  • eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.

 

3. Behandeling klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. In deze brief wordt u geïnformeerd over degene die uw klacht in behandeling heeft en over de periode waarbinnen uw klacht wordt beoordeeld. Wij streven er altijd naar om dit binnen 14 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Indien uw klacht gericht is tegen een specifieke medewerker, dan wordt uw klacht beoordeeld door de teamleider van de desbetreffende medewerker. Zo kunt u erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld.

Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) externe deskundige(n) raadplegen.

 

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 14 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. U heeft dan de mogelijkheid om zich te wenden tot: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening; De betreffende beroepsorganisatie (indien van toepassing) ; De burgerlijke rechter.

 

5. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Indien u het niet eens bent met de afwikkeling van uw klacht, dan kunt u binnen drie maanden na behandeling, uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voordat u de stap naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening zet, dient u de klachtenprocedure van Assicuro Assuradeuren te hebben doorlopen. De klacht wordt door het klachteninstituut alleen in behandeling genomen als het bedrag dat met de klacht gemoeid is, hoger is dan € 100, -. Uitsluitend in geval van een niet-bindend advies is een eventuele gang naar de burgerlijke rechter daarna nog mogelijk.

 

6. Toezicht en beheer

Binnen Assicuro Assuradeuren is er een aparte functionaris (de Compliance Officer) die toeziet op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

 

7. Adressen

  • Uw brief voor Assicuro Assuradeuren kunt u sturen naar:
  Assicuro Assuradeuren
  Postbus 38
  6120 AA Nieuwstadt

 

  • Uw brief voor het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening kunt u sturen naar:
  Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag

Fraudebeleid

 

Het volledige fraudebeleid van Assicuro Assuradeuren kunt u hier downloaden:

Fraudebeleid Assicuro-Assuradeuren (klik hier)

Privacyverklaring

De volledige privacy verklaring van Assicuro Assuradeuren kunt u hier downloaden:

Privacyverklaring Assicuro-Assuradeuren (klik hier)

Beloningsbeleid

De beloning van onze medewerkers bestaat uit een vast salaris. Onze salarissen zijn marktconform en vastgelegd in een salarishuis. Bij het inschalen van onze medewerkers wordt onder andere rekening gehouden met leeftijd, kennis en ervaring.

Wij beoordelen en sturen onze medewerkers regelmatig aan op integer, solide en klantgericht handelen. Jaarlijks houdt de leidinggevende met de medewerker een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Deze beoordeling bepaalt de eventuele salarisverhoging.